Trung tâm kỹ năng anh ngữ Linkinworld.


Những thông tin Quý vị cung cấp dưới đây sẽ được Linkinworld sử dụng để cấp CHỨNG NHẬN và viết HÓA ĐƠN. Chính vì vậy, kính đề nghị Quý vị cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Học viên sẽ không được hủy lớp hay hoàn phí sau khi đã đóng phí. Tuy nhiên, nếu học viên có yêu cầu dời lớp, vui lòng thông báo cho Linkinworld trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

Học viên sẽ không được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn bộ khóa học.